Chìa khóa biến bị động thành chủ động nắm bắt insight người tiêu dùng

Trong bài blog trước của tôi, chúng ta đã khám phá cách mà consumer intelligence chuyển từ việc lắng nghe xã hội một cách thụ động sang việc chủ động nắm bắt insight người tiêu dùng – Consumer Insights. Hôm Read More …