Tận dụng AI trong khủng hoảng truyền thông: Nâng cao vị thế cho phản hồi nhanh và quản lý khủng hoảng

Trong một thế giới mà mọi thứ ngày càng được kết nối chặt chẽ với nhau, các cuộc khủng hoảng hay các trường hợp khẩn cấp có thể phát sinh bất ngờ, ảnh hưởng đến các cá nhân, tổ chức Read More …

Leveraging AI in crisis communications: Empowering rapid response and effective crisis management

In an increasingly interconnected world, crises and emergencies can arise unexpectedly, affecting individuals, organizations, and communities. From natural disasters and public health emergencies to social unrest and cybersecurity breaches, the ability to communicate swiftly and effectively during these critical situations Read More …